News Update

News in Asia

Category: health news

กรมควบคุมโรค เน้นย้ำโรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตาย

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เน้นย้ำโรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตาย แต่ป้องกันได้ หากเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีหลังถูกสัตว์กัด ข่วน จากการสำรวจความรู้และทัศนคติของประชาชนในประเทศไทย พบว่าประชาชนยังมีความรู้ ความเข้าใจ และความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ทำให้เสี่ยงได้รับเชื้อและอาจเสียชีวิตได้

April 30, 2018

แนะอยากเลิกบุหรี่ รพ.เบตงให้บริการเลิกบุหรี่

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง แนะประชาชนที่ต้องการเลิกบุหรี่ ให้เข้ารับบริการได้ที่คลินิกให้บริการเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลเบตง ปัจจุบันมีการสูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่างแพร่หลายในกลุ่มวัยรุ่นไทย ด้วยเหตุเพราะรูปลักษณ์ ค่านิยม และองค์ประกอบที่ดึงดูดใจให้วัยรุ่นหันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้า บางส่วนให้เหตุผลว่าตัดสินใจหาซื้อบุหรี่ไฟฟ้ามาสูบ เพราะเชื่อคำโฆษณาเชิญชวนตามสื่อออนไลน์ว่า เป็นช่องทางหนึ่งในการช่วยเลิกบุหรี่ได้

February 20, 2018