News Update

News in Asia

Month: July 2018

โครงการนำร่องเพื่อปลูกพืช

เงินอุดหนุนดังกล่าวได้สร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรและผู้บริโภคในการปลูกและซื้อพืชเหล่านี้ แต่นโยบายในอนาคตอาจช่วยสนับสนุนการใช้ธัญพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้นเช่นข้าวฟ่างและข้าวฟ่าง โมเมนตัมมีการเติบโตในการสนับสนุนทางเลือกธัญพืช บางรัฐในอินเดียได้เริ่มโครงการนำร่องเพื่อปลูกพืชเหล่านี้มากขึ้นและรัฐบาลอินเดียกำลังเรียกร้อง “ปีของ Millets” ปี 2018

July 5, 2018